ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติรายสาขาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยแสดงผลตารางสถิติในรูปแบบไฟล์ HTML

           *** ผู้ใช้บริการสามารถออกแบบตารางสถิติด้วยตนเอง เช่น เลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูล (ปีข้อมูล หรือรายการข้อมูลย่อย) จัดเรียงลำดับข้อมูล เปลี่ยนแกนข้อมูล และสามารถบันทึกตารางสถิติเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ที่ เมนู “บริการข้อมูล” หัวข้อ “การจัดทำตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ (BI)” ***