3 สถิติการศึกษา

ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา
ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
ดัชนีทางการศึกษา
คุณภาพทางการศึกษา
ประสิทธิภาพภายในของการศึกษา
โอกาสทางการศึกษา
งบประมาณทางการศึกษา