6 สถิติสวัสดิการสังคม

การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ
การประกันสังคม
การบริการทางสังคม
กลุ่มเป้าหมายสวัสดิการสังคม
คนพิการ
ผู้สูงอายุ