13 สถิติพลังงาน

การจัดหาพลังงาน
การผลิตพลังงาน
การนำเข้า
การใช้พลังงาน
การใช้ตามประเภทพลังงาน
การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ
มูลค่าพลังงาน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดด้านพลังงาน