16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT (โครงข่ายอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ)
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT
การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
การใช้ ICT
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
e-Trading and Service
อื่นๆ เช่น บริการไปรษณีย์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์