16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT (โครงข่ายอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ)
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT
การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
บริการไปรษณีย์