20 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ข้อมูลรายปี)
IMD/WEF
การวิจัยและพัฒนา (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ข้อมูลรายปี)
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี)
สิทธิบัตร
เครื่องหมายทางการค้า
ลิขสิทธิ์
บุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี