21 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินและที่ดิน
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรป่าไม้
สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย
คุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำ
มลภาวะทางเสียง
ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
ภัยธรรมชาติ
อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ