1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
การกระจายตัวของประชากร
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
ครัวเรือนและครอบครัว
เคหะ
ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน