1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

ประชากรศาสตร์/ประชากร
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
การกระจายตัวของประชากร
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ครัวเรือนและครอบครัว
เคหะ
ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน