2 สถิติแรงงาน

การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน
กำลังแรงงาน
แรงงานกลุ่มเฉพาะ
แรงงานใหม่