12 สถิติอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต
ผู้ผลิต/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ลักษณะการผลิต/ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เหมืองแร่
ผลผลิตแร่
อสังหาริมทรัพย์
ดัชนีและตัวชี้วัดด้านอุตสาหกรรม
ดัชนีอุตสาหกรรม