11 สถิติเกษตรและประมง

การเกษตร
การสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ
การผลิตพืช
การผลิตสัตว์
การค้าสินค้าเกษตร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน