8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

ลักษณะของครัวเรือน
รายได้ของครัวเรือน/หนี้สินของครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ความยากจน
การกระจายรายได้
ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่าย